Vragen en Antwoorden

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over het ontwerp van het gebouw, de voorzieningen in het gebouw, de bouw, scouting Kon-Tiki en de omgeving. Staat uw vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebouw - Ontwerp

Hoe hoog wordt het gebouw?

Het gebouw krijgt 7 bouwlagen met op de begane grond de entrees, daghoreca, fietsparkeren en parkeren. Op de eerste verdieping bevindt zich de collectieve ruimte voor de bewoners. Op de eerste verdieping en op de lagen daarboven bevindt zich ook het wonen. De totale hoogte bedraagt circa 24 meter.

Hoeveel woningen komen er in het gebouw?

In het huidige plan gaan we uit van 140 woningen, waarvan 120 studio’s (1-kamerwoningen) van circa 23 tot 40 m2, geschikt voor 1 persoon en 20 woningen van circa 41 tot 49 m2, bedoeld voor een samenwonend stel. In de startnotitie geeft de gemeente een bandbreedte tussen de 100 en 150 woningen.

Hoeveel bewoners komen er in het gebouw?

We verwachten tussen 140 en 160 bewoners. Dit zijn young professionals tussen 18 en 28 jaar.

Hoe groot worden de woningen?

Een 1-kamerwoning is circa 23 tot 40 m2 en heeft een . De 2-kamerwoningen zijn tussen de 41 en 49 m2. Alle appartementen hebben een eigen badkamer en keuken.

Wat kosten de woningen?

De studio’s (1 persoon) kosten 615 tot 650 euro per maand. Er zijn 8 studio's die 394 euro per maand kosten. De 2 persoons appartementen kosten 800 tot 850 euro per maand. Deze bedragen zijn exclusief servicekosten (maximaal 100 euro per maand), prijspeil 2021.

Het zijn sociale huurwoningen, dus als je daarvoor in aanmerking komt kun je hier huursubsidie voor aanvragen.

In de startnotitie wordt gesproken van 75 tot 85% sociale huur. Komen er ook luxe vrije sectorwoningen?

Nee, dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. De 15-25% zijn de iets grotere 2-kamerwoningen. Die kunnen we niet voor de sociale huurprijs aanbieden, daar staat tegenover dat je daar met z’n tweeën de huur kunt opbrengen. Alle woningen vallen binnen het concept 1828.

Hoe breed is de kade?

Het gebouw trapt naar boven toe terug en staat circa 15 meter van de waterkant. Op de begane grond loopt de kade tot aan de gevel, en is deze breder dan nu het geval is.

Hoeveel m2 blijft er over om te spelen (na aftrek van het huidige fietspad)?

Aan de kade staan 'spelen en ontmoeten' centraal. Samen met scouting Kon-Tiki en de klankbordgroep kijken we hoe we hier op een goede manier invulling aan kunnen geven.

Het fietspad en spelende kinderen van Kon-Tiki; gaat dat goed samen?

De fietsroute blijft op de huidige plek liggen. Ons doel is om van de openbare ruimte een veilige en prettige verblijfsplek te maken. Eerder is aangegeven dat zal worden nagegaan of deze plek geschikt (te maken) is voor shared space. Tegelijkertijd krijgen wij signalen dat veel omwonenden zich hier zorgen over maken. We zullen daar bij de inrichting van de openbare ruimte goed naar kijken. Dit is een van de thema's die we zullen bespreken met de klankbordgroep.

Heeft men door de hoogte van het gebouw last van meer schaduw?

Er is een bezonningsstudie opgesteld, die de ligging van een object toont ten opzichte van de zon op elk tijdstip van ieder jaargetijde. Hiermee worden onder meer lichtinvallen en schaduwplekken duidelijk.

Bekijk hier de bezonningsvideo.

Uit de beelden van de gemiddelde situatie – het voor- en najaar – komt naar voren dat de afstand tussen bebouwing en omgeving zo groot is dat de ‘slagschaduw’ vrijwel de hele dag op de straat valt en niet op de omliggende gebouwen.

Blijf ik uitzicht op het Spaarne houden?

Voor de mensen die op de lager gelegen verdiepingen van de omliggende bebouwing wonen zal het nieuwe gebouw niet erg van invloed zijn op de zichtlijnen. Of dat wel het geval is voor de hoger gelegen woningen hangt af van de exacte positie van de woning. Desgewenst kunnen wij de zichtlijnen voor uw woning in beeld brengen. Als u dat wilt, kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kan het gebouw niet kleiner?

Wij hebben met de gemeente afgesproken om hier betaalbare woningen te realiseren. Om een project met circa 85% sociale woningbouw financieel gezond te krijgen is met het oog op de huidige bouwprijzen een volume nodig van minimaal 140 appartementen, en de beoogde woninggroottes.

Gebouw - Voorzieningen

Wat zijn gedeelde voorzieningen? Kunnen omwonenden hier ook gebruik van maken?

Voor het gebouw hanteren wij het 1828 concept. Dat gaat uit van kleine appartementen met gedeelde voorzieningen (ongeveer 300 m2), zoals een gemeenschappelijke woonkamer en flexibele zaalruimte.

We denken erover na hoe we buurtbewoners mede gebruik kunnen laten maken van deze voorzieningen. Het meest publieke deel van het programma is een lunch- of koffiezaak in de plint van het gebouw. Dat is toegankelijk voor alle bezoekers, omwonenden en passanten.

Wij zouden graag zien dat de buurt en de toekomstige bewoners meedenken over de definitieve invulling van de flexibele ruimtes. Dit gaan we in de klankbordgroep bespreken.

Blijft het echt daghoreca?

Ons voorstel zal zijn om de openingstijden van de horeca vast te leggen in het bestemmingsplan. Dat is stedenbouwkundig gezien de sterkste borging die mogelijk is.

Parkeren / Verkeer

Hoe is het parkeren geregeld?

We maken 35 tot 40 parkeerplaatsen in het gebouw, op het maaiveld. Hiervan zijn 3 plaatsen voor deelauto's bedoeld. 

Is het aantal parkeerplekken niet te weinig voor het aantal woningen?

We maken 35 tot 40 parkeerplaatsen voor 140 woningen. In overleg met deskundigen van de gemeente en op basis van advies van een gespecialiseerd bureau hebben we de parkeerbehoefte bepaald.

Er is vastgesteld dat de beoogde doelgroep (young professionals van 18 tot 28 jaar) veel minder gebruikt maakt van de auto. Wat ook helpt is dat we alternatieven voor de eigen auto zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dit doen we door de inzet van deelauto’s en -scooters en een goede fietsenstalling. Bovendien heeft de locatie gunstige openbaar vervoer verbindingen naar centrum en station.

Waar komt de inrit van de parkeergarage?

De inrit komt te liggen aan de Spaarndamseweg. Dat is de enige plek waar het veilig kan.

Hoe wordt de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ingericht over de Spaarndamseweg?

Door de overgang te verplaatsen in zuidelijke richting ontstaat meer overzicht. De oversteek wordt bovendien veiliger, doordat deze opgedeeld wordt in twee korte oversteken met halverwege een middenberm.

Wordt het kruispunt ook aangepakt, want dat is nu al druk en onveilig?

Het kruispunt is geen onderdeel van onze plannen. De druk heeft vooral te maken met de plek in de verkeersstructuur van de hele stad. Ons project kan daar niet zoveel aan veranderen.

Komt er meer openbaar vervoer?

Dat is niet aan ons om te bepalen. De gemeente heeft aangegeven dat zij met de provincie gaat overleggen of het openbaar vervoer uitgebreid kan worden.

Hoeveel neemt de verkeersdruk toe? En is daar onderzoek naar gedaan?

Als we kijken naar het aantal vervoersbewegingen dat voortkomt uit het nieuwe gebouw dan is dat naar alle waarschijnlijkheid bescheiden in vergelijking met de omvang van het doorgaande verkeer.

Komt er betaald parkeren in de omgeving?

Of er betaald parkeren komt is aan de gemeente, daar hebben wij geen invloed op.

Mocht er in de toekomst betaald parkeren komen, dan kan worden afgesproken dat de 1828-bewoners geen recht hebben op een vergunning.

Huren / Bouw

Kun je je al als geïnteresseerde inschrijven op deze locatie?

Ja, dat kan, op de website www.1828.nu. We zijn in Haarlem bezig maar ook in tal van andere gemeentes om ook daar 1828-vestigingen te realiseren. Jongeren tussen de 18 en 28 jaar kunnen zich voor een of meerdere vestigingen inschrijven.

Hoe kom je in aanmerking voor een woning?

De woonruimteverdeling zal verlopen via Woonservice, conform het beleid van de gemeente Haarlem.

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Naar verwachting zullen de planologische procedures nog wel een jaar in beslag nemen. In een gunstig scenario starten we over een tot anderhalf jaar met bouwen. De bouw zal vervolgens ruim een jaar in beslag nemen.

Scouting Kon-Tiki

Is er rekening gehouden met de scouting?

Gedurende het proces zijn meerdere gesprekken gevoerd met scouting Kon-Tiki. Samen is ervoor gezorgd dat het binnen het concept stedenbouwkundige plan goed mogelijk is om het beoogde gebruik door Kon-Tiki op een prettige en veilige manier een plek te geven. In een volgende fase gaan we in gesprek over de invulling van de openbare ruimte.

Moet de scouting verhuizen?

Nee, zeker niet. Sterker nog. Samen met Kon-Tiki zien wij kansen voor samenwerking tussen Kon-Tiki en de toekomstige bewoners.

Omgeving

Is er sprake van geluid(soverlast), doordat de locatie aan het water ligt?

De daktuin is momenteel voorzien op de eerste verdieping en zit ín het gebouw. Wij verwachten niet dat hierdoor geluidsoverlast zal ontstaan. We proberen het gebruik van het gebouw zo in te richten dat er geen overlast ontstaat voor omwonenden.

Komt/ blijft er wel voldoende groen rondom?

Het plan voorziet in het afronden van de bomenrij langs het Spaarne tot aan het gebouw: daar worden dus bomen bijgeplant. Aan de inrichting van gebouwen en omgeving wordt momenteel nog volop ontworpen. Groen is integraal onderdeel van die ontwerpopgave.

Overlast van kauwen. Kan daar in het ontwerp iets mee worden gedaan?

Bij de verdere uitwerking van het plan zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om overlast van kauwen of meeuwen te beperken.

Is er overlast te verwachten van de jongeren?

1828 mikt nadrukkelijk op jonge mensen die volop bezig zijn hun leven op zinnige wijze vorm te geven. Veel tijd om overlast te veroorzaken hebben de bewoners dan ook niet. Om een collectief woongebouw als 1828 te laten werken is het belangrijk dat bewoners zich betrokken voelen bij hun gebouw en omgeving. Deze betrokkenheid is belangrijk voor de bewoners, maar ook voor de buurt en voor ons als toekomstig eigenaar en beheerder. Wij geloven dat betrokkenheid alleen bereikt kan worden door bewoners een actieve rol te geven in het formuleren en naleven van de huisregels. Door dit vanaf het begin goed te organiseren ontstaat tevens een duidelijk aanspreekpunt voor overleg met de buurt

Waarom bouwen jullie specifiek voor jongeren?

Alleen al voor de vestiging in Haarlem hebben ruim 6.000 jongeren aangegeven geinteresseerd te zijn in een woning.
De druk op de woningmarkt is voelbaar in alle segmenten van de huur- en koopmarkt; de meest kwetsbare segmenten zijn die van sociale en middeldure huur. 

Aanvullende vragen?
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze pagina is bijgewerkt op 30 maart 2021.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer